B-1011
BB AXLE (Cottered)
  Black / Chrome / Zinc finish
2C
36-54-45
BMX-l
35-58-47
A-8
36-62-45
BMX-ll
47-58-47
Y-3
40-52-49
Mex-l
45-55-45
Y-5
36-54-46
Mex-ll
45-57-45
Y-16
36-55-45
FR-l
37-56-44
A-16
36-55-45
FR-ll
35-58-45
MTB
46-55-50
B-1031
BB AXLE (Cotterless)
 Bolt type / Nut type
35-52-37.5
35-54-39
35-52-40.5
35-54-35
35-54-35
35-36-39
35-52-39
35-57-39
  
B-1051
BB Cups Philips Type
34.8mm x 24TPI Bscy RH & LH
B-1061
BB Cups Raleigh Type
34.8mm x 24/26TPI Bscy RH & LH
  
B-1071
BB Cups BMX/MTBType
34.8mm x 24TPI Bscy RH & LH
36.0mm x 24TPI ww RH + RH
B-1061
              BB French/Metric
                 35mm x 1mm
           Pitch ISO-Metric RH+RH
  
  
 
B-2001
BB AXLE & Cups Sets TS(ZP)
A
150 mm x 35 mm( Set of 7+2 Ball Retainers)
B
150 mm x40 mm( Set of 7+2 Ball Retainers)